Mapa stránek

Geodet Klatovy - Geodezie Klatovy

Nabízíme geodetické práce  také v celém klatovském okrese a přilehlém okolí a to za ceny místní firmy. Můžete si u nás objednat geometrický plán na zaměření domu , vyměření pozemku a další geodetické služby. Pro jakékoliv dotazy nás neváhejte kontakto...

Geodet Plzeň

Nacházíte se na webové stránce, která vám pomůže, když potřebujete služby geodeta v Plzni.  Jsme geodetická firma a nabízíme geodetické práce  v celém Plzeňském kraji. Můžete si u nás objednat geometrický plán na zaměření domu , vyměření pozemku a ...

Geodetické rozdělení pozemku nebo rozdělení parcely

Geometrický plán pro rozdělení pozemku  se vyhotovuje v případě, kdy je třeba část pozemku prodat, směnit či darovat. V geometrickém plánu se graficky - červenou čárou vyjádří nově vzniklá hranice parcely, která od sebe odděluje díly původního pozemku. No...

Geodezie Plzeň

Nacházíte se na stránkách geodetické firmy, která působí v celém Plzeňském kraji a na Klatovsku . Nabízíme níže uvedené geodetické práce  pro soukromé osoby, podnikatelskou sféru, obce a státní správu. Zaměření domu, chaty, garáže Vytyčen...

Geometrický plán

Při objednávání geometrického plánu je dobré znát katastrální území a parcelní číslo pozemku, kde se budou geodetické práce provádět. Na stránkách Českého úřadu zeměměřického a katastrálního lze najít veškeré potřebné informace o parcelách a jejich vlast...

Kontakt

Telefon: 377 477 245 email: info@geodezieplzen.eu
Pasport pozemních komunikací

Pasport pozemních komunikací

Jedná se o základní evidenci pozemních komunikací, která slouží zejména jejich vlastníkům (obcím) jako přehled o jejich majetku. K čemu lze pasport komunikací využít? Evidence majetku Rozhodování ve správních řízeních – připojování pozemků (...

Polohopis a výškopis

Polohopis a výškopis  se vyhotovuje pro projektovou dokumentaci před realizací stavby jako geodetický podklad pro stavbu nebo terénní úpravy. Výstupem je polohopisný a výškopisný plán  s technickou zprávou. Dále nabízíme obeslání jednotlivých správců inž...

Realizace oplocení

Co říká zákon ohledně realizace oplocení pozemku: Dle ustanovení § 506 odst. 1 nového občanského zákoníku jsou součástí pozemku prostory nad i pod povrchem, stavby stojící na pozemku i jiná zařízení. Výjimku tvoří stavby dočasné. Vlastníkem plotu je...

Reference

Ministerstvo zemědělství - Pozemkový úřad Klatovy geodetické vytyčení lesních a zemědělských pozemků na Klatovsku v k.ú.: Zborovy, Radostice u Velhartic, Velhartice, Javoří u Podolí, Mlázovy, Hartmanice, Kolinec, Boříkovy u Bernartic Ministerstv...

Skutečné provedení stavby

Jedná se o geodetické zaměření skutečného provedení  stavby vjezdů, chodníků, parkovišť, silnic, inženýrských sítí apod. převážně na Plzeňsku, Klatovsku, Kralovicku a Domažlicku. Tato geodetická dokumentace je důležitá pro kolaudaci stavby. Geodeti...

Vyměření pozemku, zaměření pozemku, geodetické vytyčení pozemku

Geometrický plán pro fyzické vyznačení hranice pozemku v terénu. Vyhotovuje se pro vyměření pozemku a jeho vyznačení z katastrální mapy do terénu, stabilizaci lomových bodů pozemku a pozvání vlastníků sousedních parcel. Výsledkem vyměření je vytyčovací náč...

Vytyčení stavby na staveništi

Do této oblasti spadá geodetické vytyčování z oboru inženýrské geodézie - vytyčení lomových bodů stavby nového domu,  základové desky, vytyčování inženýrských sítí, liniových staveb, opěrných sloupů, svislosti komínů, apod. převážně v Plzeňském kraji...

Vyznačení údajů určujících polohu definičního bodu stavby a adresního místa

Dle § 121 zákona č. 183/2006 Sb - stavební zákon, je stavebník povinen předložit stavebnímu úřadu spolu s oznámením o užívání stavby (podle § 120 odst. 1 stavebního zákona), žádostí o předčasné užívání stavby (podle § 123 stavebního zákona), nebo o vydá...

Vyznačení věcného břemene

Geometrický plán pro věcné břemeno  se vyhotovuje pro grafické a polohové vyjádření rozsahu omezujícího práva (vstupu, vjezdu, oprav vedení atd), vlastníka ve prospěch jiného. Obvyklý termín pro geodetické práce a předání potvrzeného geometrického p...

Zaměření domu, zaměření stavby

Geometrický plán pro zaměření domu nebo přístavby domu se vyhotovuje pro potřeby kolaudace nové budovy nebo  její přístavby a následný zápis do katastru nemovitostí. Pro přidělení čísla popisného k budově, můžou stavební úřady v Plzeňském kraji požad...

Zaměření přípojky

Zaměření plynové, elektrické nebo vodovodní přípojky: Geodetická dokumentace skutečného provedení stavby se vyhotovuje pro stavební firmy či stavebníky, kteří realizují stavbu vedení či přípojky. Geodetické zaměření  se zpracovává dle metodiky spr...

Zásady ochrany osobních údajů

POUČENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ. V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95...