GISPasport

Pasport pozemních komunikací

Jedná se o základní evidenci pozemních komunikací, která slouží zejména jejich vlastníkům (obcím) jako přehled o jejich majetku. K čemu lze pasport komunikací využít?

 • Evidence majetku
 • Rozhodování ve správních řízeních – připojování pozemků (sjezdů)
 • Evidence parcel katastru nemovitostí nacházejících se pod komunikacemi, vypořádání vlastnických vztahů.
 • Získáte podklad pro žádost o dotace a pro komunikaci s nadřazenými orgány.
 • Dokážete spočítat náklady na letní a zimní údržbu komunikací
 • V neposlední řadě povinnost vést pasport komunikací ukládá Zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích.

Obsah pasportu komunikací

Pasport pozemních komunikací může mít různou podobu a obsah. Nejmenší rozsah pasportu je uložen zákonem. Náš pasport obsahuje:

 • Grafickou část – zákres komunikací (jejich osy), dopravního značení, mostů, propustků v katastrální mapě, zobrazení kategorie (barvou) a čísla úseku pozemní komunikace.
 • Tabulkovou část – kategorie, třída komunikace, informace o stavu komunikace, pozemky které se nachází pod komunikací (včetně vlastníků), plochy a další údaje podle požadavku obce.
 • Fotografie objektů (dopravní značení, mosty, ..)
 • Zpracování pasportu dodáme v papírové podobě a v podobě digitální (dxf, shp, xls) a můžeme zobrazit veškerá potřebná data na našem mapovém serveru, který bude přístupný z internetu.

Mapový server

Data mohou být vizualizována pomocí webové aplikace, která zobrazí do základní podkladové mapy další užitečné mapové vrstvy, které si objednáte:

 • Vždy aktuální mapu katastru nemovitostí
 • Letecké snímky
 • Historické mapy
 • Pasport komunikací s potřebnými informacemi
 • Pasport dopravního značení
 • Linie elektrického vedení
 • Linie vodovodu, kanalizace, plynu atd.
 • Veřejné osvětlení
 • Územní plán
 • Povodňový plán
 • Správa hrobových míst hřbitova
 • Obecní mobiliář – evidence majetku jako jsou lavičky, dětská hřiště, informační cedule, místní rozhlas, čekárny, stojany na kola …..
 • Cyklotrasy
 • Aktuální uzavírky

Technologie zhotovení pasportu

Všechna data o poloze budou získána na základě geodetického zaměření ve 3. třídě přesnosti. To znamená, že data mohou být použita jako podklad pro další projekční práce a mají přesnou vypovídající hodnotu v katastru nemovitostí. Tímto se naše práce liší od firem, které data získají od stolu vektorizací volně dostupných leteckých snímků a pochůzkou.