DTM ČR

Předávání dat DTI od VSP DTI do krajských IS DTM

Dle novely č. 47/2020 Sb. zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví, mají obce a vlastníci, případně
správci nebo provozovatelé dopravní a technické infrastruktury (dále také VSP DTI) poskytnout
potřebnou součinnost s předáváním jimi vedených údajů o objektech a zařízeních, které jsou obsahem
digitální technické mapy kraje. Seznam všech typů objektů dopravní a technické infrastruktury je
obsažen v příloze č. 1 vyhlášky č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě, ve znění vyhlášek č.
186/2023 Sb. a č. 140/2024 Sb. (dále jen vyhláška).
Obsah dat o objektech dopravní a technické infrastruktury je detailně popsán v § 2 a § 3 vyhlášky. § 2
vyhlášky uvádí informace o obsahu digitální technické mapy, § 3 je věnován údajům o umístění
a průběhu objektů a zařízení.
Data o těchto objektech je nezbytné v souladu s § 6 vyhlášky předávat ve výměnném formátu JVF DTM
po rozkliknutí odkazu jsou dostupné veškeré informace k tomuto formátu včetně ukázkových XML
a XSD souborů pro aktuální verzi. VSP DTI může data o těchto objektech do krajských DTM zaslat sám,
případně může touto agendou pověřit jiný subjekt (editora), který mu pomůže splnit jeho zákonnou
povinnost. Informace, které slouží k pověřování jiných subjektů, jsou detailně rozepsány v kapitole 6.4
návodu pro registraci VSP, případně v kapitole 5.2.1 dokumentu „Uživatelská příručka k Portálu“.
Data DTI musí být zasílána ve výše popsaném výměnném formátu prostřednictvím volání webových
služeb IS DMVS, systém je zašle dál do příslušných krajských IS DTM. Detailní aktuální popis těchto
služeb je vystaven na resortních stránkách ČÚZK (vždy k aktuální verzi). K volání webových služeb je
potřebné mít k dispozici software, který jejich volání umožňuje. .

Oprávnění k editaci dat v rámci rozsahu DTI

V DTM mohou být uložena a editována pouze data o DTI patřící do určitého rozsahu editace DTI. K
editaci dat rozsahu editace DTI má oprávnění administrátor daného rozsahu (vlastník) a pověření
editoři. Není-li uveden vlastník (tzv. případ zjednodušené evidence), administrátorem rozsahu je
správce. Editorem pro rozsah editace DTI může být libovolný subjekt registrovaný v registru VSP a
editorů DTI; musí být pověřen k editaci rozsahu (na základě smluvního ujednání) administrátorem
rozsahu (případně jeho zakladatelem) a musí dané pověření aktivně přijmout.
Zakladatel, správce ani provozovatel nemohou sami editovat data rozsahu, je-li znám vlastník daného
rozsahu. Editaci mohou provádět pouze tehdy, pokud jsou současně pověřeni rolí editora.
Administrátor rozsahu edituje data rozsahu sám za sebe; editor rozsahu edituje data v zastoupení
administrátora (ve volání editační webové služby uvádí vždy ID administrátora).
Administrátor rozsahu má možnost stáhnout si z DTM veškerá data rozsahu (včetně dat zaslaných
editorem) ve formátu JVF DTM; editor tuto možnost nemá. Na webových stránkách ČÚZK je k dispozici
podrobný návod k definování rozsahů editace DTI.
Kontroly prováděné při editaci dat DTI v IS DMVS a IS DTM krajů jsou popsané v samostatném
dokumentu.

Zasílání dat DTI po 1. 7. 2024

Vlastníci, správci a provozovatelé DTI mohou zasílat data do krajských IS DTM i po 1. 7. 2024, kdy
nabývá účinnosti novela zákona o zeměměřictví, č. 47/2020 Sb., ve znění novely č. 88/2023 Sb. a dále
vyhláška č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě, ve znění pozdějších novel. Vlastníci, správci
a provozovatelé, jejichž objekty DTI vznikly před 30. 6. 2024 a mají údaje o svojí infrastruktuře
vytvořené do 30. 6. 2024, mohou tato data poskytovat, v rámci charakteristik přesnosti stanovených
prováděcím předpisem dle § 20 odst. 1 písm. i) zákona č. 200/1994 Sb., do IS DTM kraje, tj. v třídě
přesnosti 9, i po 1. 7. 2024.

zdroj: cuzk.cz