Geodet Plzeň - Geodezie Plzeň

Jsme geodetická firma a nabízíme geodetické práce převážně v Plzeňském kraji.

Pokud potřebujete geometrický plán na zaměření a vyznačení domu do katastru nemovitostí, vytyčit hranici pozemku nebo jiné geodetické služby, neváhejte nás kontaktovat. Máme přes 20 let zkušeností v oboru geodézie.

Příklady našich služeb:


Geometrický plán pro vyznačení nové budovy:


geometrický plán na zaměření domu
Geometrický plán pro zaměření domu nebo přístavby domu se vyhotovuje pro potřeby kolaudace nové budovy nebo její přístavby a následný zápis do katastru nemovitostí.


Geometrický plán pro rozdělení pozemku:


rozdělení pozemku
Geometrický plán pro rozdělení pozemku vyhotovujeme v případě, kdy potřebujeme část pozemku prodat, směnit či darovat. V geometrickém plánu se graficky – červenou čárou vyjádří nově vzniklá hranice parcely, která od sebe odděluje díly původního pozemku. Nově vzniklý díl původní parcely se označí novým parcelním číslem a číselně se vyjádří výměra nové i původní zbytkové parcely.


Geometrický plán pro vyznačení věcného břemene:


věcné břemeno
Geometrický plán pro věcné břemeno se vyhotovuje pro grafické a polohové vyjádření rozsahu omezujícího práva (vstupu, vjezdu, oprav vedení atd), vlastníka ve prospěch jiného.

Vytyčení hranice pozemku v terénu:


vytyčení pozemku

Geometrický plán pro fyzické vyznačení hranice pozemku v terénu. Vyhotovuje se pro vyměření pozemku a jeho vyznačení z katastrální mapy do terénu, stabilizaci lomových bodů pozemku a pozvání vlastníků sousedních parcel. Výsledkem vyměření je vytyčovací náčrt.Polohopisné a výškopisné zaměření pozemku:polohopis a výškopis

Polohopis a výškopis se vyhotovuje pro projektovou dokumentaci před realizací stavby jako geodetický podklad pro stavbu nebo terénní úpravy. Výstupem je polohopisný a výškopisný plán s technickou zprávou.Vytyčení základů stavby:

vytyčení základů na lavičky

Do této oblasti spadá geodetické vytyčování z oboru inženýrské geodézie - vytyčení lomových bodů stavby nového domu,  základové desky, vytyčování inženýrských sítí, liniových staveb, opěrných sloupů, svislosti komínů, apod. převážně v Plzeňském kraji. Provádí se na staveništi dle daných souřadnic z projektové dokumentace stavby.