Pasport

Pasport budovy je od 1. ledna 2024 nezbytným dokumentem pro všechny majitele nemovitostí, bez ohledu na typ objektu nebo jeho stáří.

Stavební zákon, který vstoupil v platnost v roce 2024, přináší řadu novinek a změn, které mají za cíl zefektivnit a zjednodušit stavební procesy v České republice. Jedním z významných prvků nové legislativy je pasportizace budov. Tento článek se zaměřuje na vysvětlení konceptu pasportizace, její důležitost a konkrétní požadavky, které zákon stanovuje.

Co je pasportizace budov?

Pasportizace budov je proces, při kterém se zpracovává a aktualizuje soubor informací o existujících stavbách. Tento soubor obsahuje podrobné údaje o technickém stavu, konstrukčních prvcích, využití a dalších vlastnostech budovy. Cílem pasportizace je zajistit, aby vlastník budovy, stavební úřady a další zainteresované strany měly k dispozici přesné a aktuální informace o stavebním objektu.

Poptat pasport budovy můžete na tel. 377 477 245 nebo [email protected]

Důležitost pasportizace

Pasportizace budov má několik klíčových výhod:

1. Zlepšení správy budov: Díky detailním informacím mohou vlastníci lépe plánovat údržbu a rekonstrukce, což vede k prodloužení životnosti budov a zlepšení jejich bezpečnosti.
2. Efektivní rozhodování: Přesné údaje o budovách umožňují stavebním úřadům a dalším orgánům činit kvalifikovaná rozhodnutí týkající se stavebních zásahů, rekonstrukcí a dalšího využití budov.
3. Právní jistota: Pasportizace zajišťuje, že veškeré stavební úpravy jsou prováděny v souladu se zákonem a na základě aktuálních a přesných informací.

Požadavky stavebního zákona na pasportizaci budov

Nový stavební zákon z roku 2024 stanovuje konkrétní požadavky na pasportizaci budov. Zde jsou některé z hlavních bodů:

1. Povinnost pasportizace: Všechny budovy, které jsou starší než 10 let, musí mít zpracovaný pasport. Tato povinnost se vztahuje na všechny typy budov, včetně obytných, komerčních a průmyslových objektů.
2. Obsah pasportu: Pasport musí obsahovat detailní technickou dokumentaci budovy, včetně stavebních plánů, popisu použitých materiálů, technických zařízení, stavu konstrukčních prvků a další relevantní informace.
3. Aktualizace pasportu: Pasport musí být pravidelně aktualizován, minimálně jednou za pět let, nebo vždy po významných stavebních úpravách.
4. Přístup k informacím: Pasporty budov musí být dostupné pro stavební úřady a další oprávněné orgány. Vlastníci budov mají povinnost poskytnout tyto informace na vyžádání.

Proces pasportizace provedené naší firmou

Proces pasportizace obvykle zahrnuje několik kroků:

1. Inspekce budovy: Specializovaní odborníci provedou detailní prohlídku budovy, během které zhodnotí její technický stav a shromáždí potřebné informace.
2. Zpracování dokumentace: Na základě inspekce se vytvoří technická dokumentace, která zahrnuje všechny požadované údaje o budově. Pro tvorbu dokumentace bude použito několik metod mapování. Jak klasické měření laserovým dálkoměrem, skenování 3D skenerem a na fasády obvykle používáme fotogrammetrickou metodu za využití UAV prostředku (dron).
3. Schválení a archivace: Vlastník nemovitosti předá zpracovaný pasport v digitální podobě  příslušnému stavebnímu úřadu a ten jej uloží v centrální databázi, kde bude dostupný pro oprávněné osoby.

Závěr

Pasportizace budov podle nového stavebního zákona z roku 2024 představuje významný krok směrem k lepší správě a údržbě stavebního fondu v České republice. Tato povinnost přináší řadu výhod, které se projeví v dlouhodobém zlepšení stavu budov, bezpečnosti obyvatel a efektivitě stavebních procesů. Vlastníci budov a odborníci v oblasti stavebnictví by měli věnovat pozornost novým požadavkům a připravit se na jejich implementaci, aby zajistili plnou shodu s novou legislativou.

Poptat pasport budovy můžete na tel. 377 477 245 nebo [email protected]