Vyznačení údajů určujících polohu definičního bodu stavby a adresního místa

Dle § 121 zákona č. 183/2006 Sb – stavební zákon, je stavebník povinen předložit stavebnímu úřadu spolu s oznámením o užívání stavby (podle § 120 odst. 1 stavebního zákona), žádostí o předčasné užívání stavby (podle § 123 stavebního zákona), nebo o vydání kolaudačního souhlasu (podle § 122 stavebního zákona) geometrický plán s údaji určujícími polohu definičního bodu stavby a definičního bodu adresního místa.

Definiční bod stavby je bod umístěný přibližně v těžišti stavebního objektu; zpravidla se jedná o bod totožný se značkou budovy. Definiční bod adresního místa je bod umístěný uvnitř stavebního objektu v místě hlavního vchodu.

obrazek-definicni-bod-stavby-a-adresnih-mista

V případě, že přístup z veřejné komunikace ke stavebnímu objektu vhodný pro vjezd vozidel používaných složkami integrovaného záchranného systému je umístěn odlišně od hlavního vchodu do stavebního objektu, lze uvést k adresnímu místu také definiční bod příslušného přístupového místa.